آزمایشگاه PSA

 

آزمایشگاه سنجش اندازه ذرات پارس اولین و تنها مرکز تخصصی اندازه گیری ابعاد ذرات و تعیین توزیع اندازه ذارت توسط دستگاه های پیشرفته DLS و SLS به وسیله ی نور تک فام لیزر می باشد.

آزمایشگاه DLS

 

آزمایشگاه SLS