آگهی دوره ها

کارگاه آموزشی سنجش اندازه و توزیع ذرات

در دوره تئوری آشنایی با روش های مختلف تحلیل نتایج DLS

با همکاری شرکت سنجش اندازه ذرات پارس