کارگاه آموزشی سنجش اندازه و توزیع ذرات

در دوره آموزشی روش های سنتز نانو ذرات

با همکاری شرکت سنجش اندازه ذرات پارس