آزمون SLS

ساسان مرادده 7 سال قبل

با سلام
آیا آزمون SLS از نمونه پودری قابل انجام است؟ و آیا دستگاه مربوطه برای انجام آزمون از نمونه پودری و یا کلوئید نیاز به تجهیزات جانبی دارد و یا مانند دستگاه DLS نمونه در داخل خود دستگاه قرار می گیرد؟

1 پاسخ
Ali Tahvilian عضو سایت 7 سال قبل

آزمون SLS برای نمونه های پودری و نمونه های سوسپانسیون شده قابل اجرا می باشد.
نمونه های پودری در داخل دستگاه با فشار هوا آماده سازی می شوند و نمونه های سوسپانسیون شده توسط دستگاه آلتراسونیک آماده سازی شده و سپس توسط دستگاه سنجش توزیع اندازه ذرات مورد تحلیل قرار می گیرند.