درباره مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: علی تحویلیان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی مواد

رشته در حال تحصیل: دکتری مهندسی نانو فناوری گرایش نانو مواد

E-Mail: eng.alithavilian@gmail.com