آماده سازی نمونه

یکی از مراحل بسیار مهم در انجام آزمون با دستگاه تفرق نور پویا (DLS)  مرحله آماده سازی نمونه است. برای اینکه جواب به دست آمده از آزمون انجام شده با دستگاه DLS معتبر و قابل استناد باشد، لازم است که مرحله آماده سازی نمونه با دقت هر چه بیش تر انجام شود تا  از هر گونه خطا در نتایج آن اجتناب شود. روند انجام مرحله آماده سازی نمونه بسته به نوع نمونه و همچنین آزمونی که قرار است روی آن انجام گیرد، تعیین می شود.در آزمون هایی که با دستگاه DLS انجام می شود، عامل غلظت نمونه آزمایشی از جمله عواملی است که باید به آن توجه کرد. عامل غلظت نسبت به سایر عواملی که در این مرحله تاثیرگذار هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

آزمایشگاه سنجش اندازه ذرات با برخورداری از تکنسین های با تجربه و تجهیزات حرفه ای نمونه ی مورد آزمایش را برای حصول بهترین نتیجه آماده سازی می نماید.